snoerenverkeer.nl

Amstelveense Verkeers- en Vervoersvisie

In de periode 2007 - 2008 was Peter Snoeren als programmaleider verantwoordelijk voor het opstellen van de Amstelveense verkeers- en vervoersvisie (AVVV).
In tegenstelling tot de gebruikelijke verkeers- en vervoersplannen kent de visie een looptijd die overeenkomt met de structuurvisie. De AVVV spreekt vooral van kwaliteiten waaraan de mobiliteit in Amstelveen moet voldoen. Die kwaliteiten zijn beschreven in acht ambities op het gebied van fiets, milieu, bevoorrading, verkeersveiligheid, doorstroming en openbaar vervoer.
In een aantal goed voorbereide sessies met verschillende belangengroepen en de gemeenteraad is de betrokkenheid van alle betrokkenen gegarandeerd.In de ambities staat het functioneren van het openbaar vervoer als ruggegraat van het mobiliteitssysteem centraal. Daarbij werd uitgegaan van een aansluiting op het landelijk spoorwegnet. Rust, groen en ruimte vormen de drie kernbegrippen uit de AVVV. Dit betekent dat er ruimte is voor spelende kinderen in woonwijken, directe snelle fietsverbindingen, parkeren in parkeergebouwen aan de rand van buurten en woonwijken en goed doordachte logistiek routes voor bevoorrading.