snoerenverkeer.nl

Hoofddorp Leenderweg

Meer verkeer, hogere rijsnelheden en gevaarlijke situaties maken dat de gemeente Haarlemmermeer de weg Leenderbos duurzaam veilig wil inrichten. Leenderbos is een gebiedsontsluitingsweg in het noordwesten van Hoofddorp. De weg kent een gestrekt tracé, waar vaak met veel 'toeters en bellen' de dwarsverbindingen zichtbaar gemaakt zijn voor weggebruikers. Op het drukste deel van Leenderbos reden in 2010 ruim 13 duizend auto's. Er rijdt nauwelijks vrachtverkeerverkeer. Leenderbos vormt een randweg voor de wijk Overbos. Woningen liggen niet direct aan de weg, maar aan parallelle structuren.

Snelheidsremmende maatregelen hebben nauwelijks effect Woningen liggen op afstand van Leenderbos.
Veel bestemmingen liggen voor de wijk Overbos aan de andere zijde van Leenderbos. Veel mensen gaan op de fiets, maar de fietsoversteken vallen nauwelijks op. Aandachtvragende maatregelen als geel reflecterende borden met knipperlichten en een met lichten beveiligde fietsoversteek moet ongevallen voorkomen.Speciale aandacht moet uitgaan naar de rotonde op het kruispunt Leenderbos - Waddenweg- Liesbos. Deze halve turborotonde is gebouwd in een periode dat de belangrijkste verkeerstromen anders liepen dat in 2011. De gemeente wil graag een andere configuratie van de rotonde, waarbij toekomstbestendigheid belangrijk wordt gevonden.