snoerenverkeer.nl

Review of road safety management capacity

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO concludeerde in 2004 dat met de toenemende wereldwijde welvaart verkeersonveiligheid in 2020 de derde belangrijkste doodsoorzaak zou vormen. Daarop heeft de Wereldbank een programma in gang gezet dat de kwaliteit van de organisatie van verkeersveiligheid in een land kan toetsen. Met behulp van een checklist moet de kwaliteit van de hele verkeersveiligheidsketen in een land kunnen worden vastgesteld. Aan SWOV (Stichting Wetenschappelijk Ondezoek Verkeersveiligheid) is de vraag gesteld om deze versie van de checklist te toetsen en zonodig met aanvullingen te komen. Snoeren Verkeersconsultant heeft samen met SWOV deze toets uitgevoerd.
In vier landen (Pakistan, Roemenië, Ghana en Argentinië) is de checklist toegepast. Het samenvoegen van de onderzoeksresultaten leidde tot een aanbeveling voor een uitgebreidere checklist. Daarbij zijn voor elke schakel in de verkeersveiligheidsketen suggesties gedaan:

  • verzamelen van ongevallengegevens (volledigheid van absolute cijfers en risicogegevens)
  • de wijze waarop deze ongevallengegevens gebruikt worden (analysetechnieken, prioriteringsmethoden)
  • op welke wijze is het verkeersveiligheidsbeleid vorm gegeven?
  • de organisatie van hulpdiensten met een accent op de periode tussen ongeval en ziekenhuis
  • verkeersveiligheidsstandaarden voor wegen, voertuigen en verkeersdeelnemers
  • verkeersopleidingen
  • wet- en regelgeving, mate van corruptie
  • organisatie van de overheid en de overheidsniveaus; coördinatie
  • maatschappelijke plaats van verkeersveiligheid
  • monitoren en evalueren op het effect van genomen maatregelen