snoerenverkeer.nl

Soest opheffen wegafsluitingen

In opdracht van de gemeente Soest heeft Snoeren Verkeersconsultant de verkeers-veiligheidseffecten in beeld gebracht van het opheffen van twee wegafsluitingen. De Waldeck Pyrmontlaan vormt een verbinding tussen een van de belangrijkste winkelstraten van Soest, de Van Weedestraat, en de westelijke ontsluitingsroute van Soest. Hier is een permanente afsluiting, waardoor deze primaire fietsroute gevrijwaard blijft van veel doorgaand autoverkeer.
Op de Foekenlaan, aan de rand van Soest, is een afsluiting gedurende de spitsuren.


Om de effecten op verkeersveiligheid in beeld te brengen is het project in twee delen geknipt. In beide fasen is door Snoeren Verkeersconsultant een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. De eerste audit gaf een oordeel van de veiligheidseffecten op structuurniveau. Wat betekent het openstellen van de beide wegen voor de categorisering van het wegennet van Soest? Welke gevolgen heeft de openstelling voor de bestaande dwarsprofielen, de kruispunten en de kruispunttypen? Vooral het ongedaan maken van de afsluiting van de Waldeck Pyrmontlaan blijkt nogal wat gevolgen te hebben. Uit modelberekeningen bleek dat veel van de geopende verbinding veel doorgaand verkeer gebruik zou gaan maken. Dit leidde tot de aanbeveling op de Waldeck Pyrmontlaan op te waarderen, waardoor vooral fietsers nog veilig van deze verbinding gebruik zouden kunnen blijven maken. De toename van verkeer heeft ook effect op het complex van kruispunten van Waldeck Pyrmontlaan, Beetzlaan, Laanstraat / Beukenlaan en Vrijheidsweg. Op basis van de categorie-indeling en de voornaamste verkeersbewegingen adviseerde Snoeren Verkeersconsultant om rotonden aan te leggen.

De toename van verkeer vanwege het opheffen van de spitsafsluiting Foekenlaan leidt niet tot aanpassing van de Foekenlaan en aansluitende wegen als Esdoornlaan en Heideweg.

De aanbevelingen uit deze auditfase zijn uitgewerkt tot concrete ontwerpen, waarna Snoeren Verkeersconsultant een tweede verkeersveiligheidsaudit heeft uitgevoerd, nu op globaal ontwerpniveau.

Voor de Waldeck Pyrmontlaan waren twee varianten voorgelegd, één volgens het vastgestelde beleid uit het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan en één conform de (smallere) bestaande vormgeving van vergelijkbare wegen in Soest. Zelfs als er een busroute over een dergelijke verbinding voert blijkt de vormgeving goed te functioneren. Vooral omdat met de smallere vormgeving van de rijbaan meer structurele ruimte voor voetgangers resteert is geadviseerd deze inrichting toe te passen.

Voor het kruispuntcomplex Beetzlaan – Vrijheidsweg was een kluifrotonde ontworpen. Deze blijkt nogal wat veiligheidsnadelen te hebben voor fietsers. Om die reden heeft Snoeren Verkeersconsultant geadviseerd twee aparte rotonden toe te passen, waarbij op de verbinding tussen de twee rotonden een niet overrijdbare middengeleider aangelegd zou moeten worden, in combinatie met de aanleg van een klein stukje  tweerichtingen fietspad.

Voor de Foekenlaan en omgeving is een ontwerp gepresenteerd dat voorziet in het kleiner maken van de kruispunten in combinatie met plateaus en drempels. Vanwege een consistente vormgeving is het aan te bevelen om alle kruispunten op dezelfde manier, dat wil zeggen met kruispuntplateaus, uit te voeren.