snoerenverkeer.nl

Curriculum vitae

· Snoeren Verkeersconsultant (1998 – heden)

Naast werkzaamheden bij verschillende werkgevers bestaat sinds 1998 de eenmanszaak Snoeren Verkeersconsultant en sinds 2005 als geheel zelfstandige onderneming. Opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, regionale organen voor de verkeersveiligheid, SWOV, CROW en NVV. Werkzaamheden zijn divers.
o Gemeente Amstelveen: hoofd team verkeer / verkeerskundige bij de afdeling Centrale Beheertaken (2005 – 2008); projectleider voor het opstellen van het verkeers- en vervoersplan (2007 – 2008), projectleider actualisering parkeerbeleid, inclusief financiering (2010 – 2011). Onderdeel van de werkzaamheden betrof deelname aan het tweewekelijkse portefeuille-houdersoverleg verkeer en vervoer.
Als onderdeel van de werkzaamheden hoorde ook deelname aan permanente en tijdelijke stadsregionale overlegstructuren en projectgroepen. Een er van betrof de projectgroep op het gebied van stadsdistributie.
o Gemeente Amstelveen: projectleider Jeugd en Veiligheid (januari 2009 – juni 2010). Het accent lag hierbij om de samenwerking tussen partijen als politie en welzijnsorganisaties te verbeteren. Het wekelijkse overleg met de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid (burgemeester) en de wethouder jeugd maakte deel uit van de werkzaamheden.
o Vialis: senior consultant met als voornaamste opdracht wegbeheerders te overtuigen over te gaan naar uitbesteding van taken op het gebied het functioneren van het verkeers- en vervoerssysteem (september 2011 – april 2012).
o Verkeerskundige advisering voor de reconstructie van de weg Leenderbos (Hoofddorp) in de gemeente Haarlemmermeer.
o Bijgedragen aan diverse (nationale en internationale) projecten voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV: Landelijk Initiatief Veilig Verkeer (2005); Review of road safety management capacity in low and middle-income countries (Wereldbank) (2005); opzet studie naar kwaliteitszorg wegbeheer (2008).
o Gemeente Soest: verschillende verkeersveiligheidsaudits, advies over herinrichting winkelstraat, advies over toestaan van lzv’s, advies over consistente vormgeving van rotonden.
o Herschrijven / actualiseren van het cursusboek Verkeersbeleid, voor het CROW (2002, 2006, 2008 en 2010). Idem onderdeel cursus Verkeer en Ruimte (2009).
o Voorzitter van de SWOV-begeleidingsgroep kennisbeheer en kennisverspreiding (2003 – 2010)
o Voorzitter van de CROW-werkgroep verkeerswetgeving (2007 – 2008).
o Advies over de herinrichting van gebiedsontsluitingswegen in Aalsmeer (2011 – 2012).
o Raad voor Verkeer en Waterstaat: voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden voor de adviescommissie Bereikbaarheid Randstad (april 2007 – maart 2009).
o Interface for Cycling Expertise (I-CE): een bijdrage geleverd aan discussienotitie waarbij klimaat, fietsen en armoedebestrijding zijn gekoppeld, in opdracht van de Wereldbank en de Verenigde Naties voor de klimaatconferentie in december 2009 (2009).
o Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat: uitbestedingen voor de implementatie van de Europese Richtlijn Verkeersveiligheid (november 2009 – juni 2010).
o Lid van twee CROW-werkgroepen Handboek Wegontwerp ( maart 2011 – april 2012).
· Verkeersadviesburo Diepens en Okkema (2003 – 2004)
Als hoofd van de vakgroep Infrastructuur en Ruimte leiding gegeven aan een team van vijftien professionals op het terrein van verkeerskunde, stedenbouw, communicatie en verkeersmodellen. Opdrachtgevers zijn centrale en decentrale overheden, private organisaties als projectontwikkelaars, bedrijven en advocaten, internationale organisaties als de Europese Commissie en de Wereldbank.
Inhoudelijk voornamelijk betrokken bij de meer complexe strategische processen als onderdeel van (beleidsgerelateerde) projecten, zoals het opstellen van een parkeerbeleidsplan voor Leerdam, het project Kwaliteit in Mobiliteit (voorloper Shared Space Instituut).

· ROV-Utrecht (2002-2003)
Vanaf januari 2002 als hoofd van het ROV-Utrecht gestalte gegeven aan het versterken van de regionale bestuurlijke aandacht voor verkeersveiligheid. Belangrijke aandachtsvelden waren de tanende aandacht voor permanente verkeerseducatie en het zoeken naar nieuwe middelen om provinciebreed verkeersveiligheidsvoorlichting te bedrijven. Als adviseur van de ROV-voorzitter (gedeputeerde verkeer en vervoer) sturing gegeven aan de (bestuurlijke) discussie over de verdeling van de BDU-gelden verkeersveiligheid tussen de provincie en het Bestuur Regio Utrecht (BRU).
In deze periode als voorzitter van het Landelijk SecretarissenOverleg Verkeersveiligheid vorm gegeven aan een meer eensgezind opereren van de verschillende regionale organen.
De secretaris van het ROV-Utrecht was tevens lid van het managementteam  en van het stafoverleg verkeer (met gedeputeerde) van de Dienst Wegen, verkeer en vervoer van de provincie Utrecht.
In de periode januari 2003 tot en met maart 2003 naast de functie van secretaris van het ROV ook op interim-basis leiding gegeven aan de sector Programmering en Onderzoek (18 fte) van de dienst Wegen, verkeer en vervoer van de provincie Utrecht.

· Interprovinciaal Overleg (1998-2001)
In het kader van het eind 1997 gesloten convenant Duurzaam Veilig is de eerste fase DV geïmplementeerd bij provincies, regionale organen, gemeenten, waterschappen en kaderwetgebieden. Dit gebeurde door een klein team van medewerkers vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het IPO, de VNG, de UvW en de SKVV. Buiten de inhoudelijke zorg naar provincies en regionale organen bestond er een bestuurlijk overleg waarin de voorzitter van de IPO-adviescommissie Verkeer en Vervoer (gedeputeerde) werd ondersteund in de interprovinciale en interbestuurlijke overleggen (voorloper van wat nu het Bestuurlijk KoepelOverleg is).

· Provincie Utrecht (1989-1998)
Als beleidsmedewerker verkeersveiligheid en verkeersmanagement gestart met het formuleren van een apart verkeersveiligheidsbeleid waarin ook een rol was weggelegd voor het in 1989 gestarte regionaal orgaan voor de verkeersveiligheid (ROV-Utrecht). Vanaf 1995 als beleidsadviseur betrokken bij het ROV-Utrecht. Daarbij vooral vorm en sturing gegeven aan interactieve projecten om de onveiligheid op provinciale wegen terug te dringen. Daarbij vorm gegeven aan de, op dat moment uniek voor Nederland, integrale benadering; handhaving, voorlichting en infrastructuur. De interactiviteit bestond er uit dat het niet alleen een project van de provincie was. Vooral gemeenten werden, naast politie, OM en 3VO, nauw bij het project betrokken. Dit was zo’n succes dat de rond de eeuwwisseling nationaal opgestarte regionale handhavingscampagnes op dezelfde leest zijn geschoeid.

· Voetgangersvereniging VBV (1983-1989)
Tot 1985 als regionaal medewerker begeleiding van bewonersgroepen in hun ‘strijd’ voor verkeersveiligheid.
Tussen 1985 en 1989 als beleidsmedewerker mede vorm gegeven aan het beleid van de vereniging. Deelname aan verschillende SVT (nu CROW) werkgroepen. Adviseur van de commissie mobiliteit van de NVBS. Projectleider van de experimentele looproute voor blinden en slechtzienden in Apeldoorn. Lid van het ‘Komitee 50 is teveel’ die de weg heeft bereid om te komen tot 30 km per uur wetgeving.