snoerenverkeer.nl

Waterschap Hollandse Delta: Tilsedijk - Oudelandsedijk (Goeree Overflakkee)

Waterschap Hollandse Delta heeft een ontwerp gemaakt voor het traject Tilsedijk - Oudelandsedijk tussen Middelharnis en de N59 op Goerree Overflakkee. Bewoners, verenigd in het comité Veiligja60Nee, en ondernemers onderschrijven de noodzaak voor meer verkeersveiligheid. De voorgestelde snelheidsverlaging van 80 naar 60 km per uur ondervindt echter veel kritiek. Snoeren Verkeersconsultant is gevraagd een verkeersveiligheidsaudit uit te voeren voor dit traject. Een uitgebreid locatieonderzoek maakte deel van de verkeersveiligheidsaudit.
Op structuurniveau is het noodzakelijk om het aandeel vrachtverkeer substantieel te verminderen. Het gaat daarbij op push-and-pull-maatregelen: het aantrekkelijker maken van de route via de N215 (tussen de N59 en Middelharnis) in combinatie met een minder aantrekkelijke verbinding via de Tilsedijk en de Oudelandsedijk.Op wegniveau stelt het waterschap een consistente vormgeving voor, die voldoet aan de eisen die aan erftoegangswegen buiten de bebouwde kom gesteld worden. Snoeren Verkeersconsultant adviseert extra aandacht voor de noodzaak en de locatie van de voorgenomen rijbaanversmallingen. Er wordt dringend aanbevolen bij de (plateau)kruispunten verlichting aan te brengen, zodat de kruispunten ook bij minder goede rijomstandigheden goed zichtbaar blijven.